مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/03/18
مجوز سازمان در خصوص تصویب صورت های مالی 1399/12/30صندوق 1400/03/12
روزنامه رسمی تغییر متولی مجمع تاریخ 1399/12/09 1400/03/11
اسامی حاضرین در مجمع تصویب صورتهای مالی منتهی به 1399/12/30 1400/03/02
مجوز سازمان در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1401/02/31 1400/03/01
اسامی حاضرین در مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق 1400/02/28 1400/02/28
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/02/19
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات هزینه متولی و حسابرس صندوق 1400/01/31
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییر هزینه متولی و حسابرس 1400/01/31
صورتجلسه تصویب مجمع تغییر رکن متولی صندوق 1400/01/23
اسامی حاضرین در مجمع در خصوص هزینه های صندوق 1400/01/21 1400/01/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1400/01/08
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییر رکن متولی 1399/12/24
اسامی حاضرین در مجمع در خصوص تغییر رکن متولی 1399/12/09 1399/12/09
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/11/26
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی6ماهه منتهی به 31شهریور 1399(حسابرسی نشده) 1399/07/29
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییرات ماده 19 اساسنامه 1399/06/31
مجوز سازمان بورس در خصوص تغییرات در هزینه نرم افزار و حسابرس در امیدنامه 1399/06/31
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات ماده 19 اساسنامه صندوق 1399/06/31
صورتجلسه تصویب مجمع تغییرات ماده 8-3 امیدنامه صندوق 1399/06/31
اسامی حاضرین در مجمع 1399/06/16 1399/06/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/06/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/06/02
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/02/31 1399/05/20
صورتجلسه مورخ 1399/05/13در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ 1400/02/31 1399/05/20
اسامی حاضرین در مجمع 1399/05/13در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق 1399/05/13
صورتجلسه مورخ 1399/04/22 در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به 1398/12/29 1399/05/13
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/05/13
اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/22در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 1399/04/22
صورتجلسه مورخ 1399/04/07 در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از 200.000 واحد به 500.000 واحد 1399/04/16
تأییدیه سازمان بورس در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق از 200.000 واحد به 500.000 واحد 1399/04/16
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/04/07
اسامی حاضرین در مجمع 1399/04/07در خصوص افزایش سقف واحدهای صندوق 1399 1399/04/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31خرداد ماه 1399 1399/04/07
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه 1399/03/26
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع تصویب بخشنامه 12010065مورخ08-10-98 1398/12/11
صورتجلسه مجمع 08-10-98 با موضوع تصویب بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اوراق بهادار 1398/12/11
اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/08 با موضوع چگونگی انتشار الکترونیکی آگهیها و اطلاعیههای صندوقهای سرمایه گذاری 1398/10/08
صورتجلسه مجمع1398/08/11 تصویب ابلاغیه 12020087, تصویب ابلاغیه 12020143 1398/09/05
آگهي تغييرات صندوق مبنی بر تمدید مهلت فعالیت صندوق تا99/05/15 1398/08/21
مجوز سازمان بورس در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1398/08/14
صورتجلسه مجمع تمدید مهلت فعالیت صندوق 1398/08/14
اسامی حاضرین در مجمع 1398/08/11 1398/08/11
اسامی حاضرین در مجمع 1398/07/28 1398/07/28
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1397/12/29 1398/07/20
صورتجلسه مجمع مورخ 98/06/24 ممهور سازمان در خصوص افزایش هزینه نرم افزار صندوق 1398/07/16
اسامی حاضرین در مجمع 1398/06/24 1398/06/24
صورتجلسه مورخ 1398/04/02 ممهور سازمان بور در خصوص افزایش هزینه حسابرس صندوق 1398/05/06
صورتجلسه مورخ 1398/04/16ممهور سازمان بورس مبنی بر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق با رعایت قوانین و مقررات 1398/05/06
اسامی حاضرین در مجمع 16-04-98 1398/04/17
اسامی حاضرین در مجمع98/04/16 صندوق 1398/04/16
اسامی حاضرین در مجمع1398/04/02 1398/04/02
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1396/12/29 1397/05/09
اسامی حاضرین در مجمع 1397/04/11 1397/04/11
صورتجلسه ممهور مجمع مورخ 96/05/28 درخصوص تغییر هزینه های نرم افزار افق روشن 1396/06/14
فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/05/28 1396/05/28
تائیدیه سازمان درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 30اسفند1395 1396/04/25
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به 30اسفند1395 1396/04/03
فهرست اسامی حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به 30اسفند 1395 1396/03/30
برگزاری مجمع مورخ 1396/03/13 در خصوص هزینه های صندوق 1396/03/13
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 17/11/1395 توسط سازمان بورس 1395/11/30
صورتجلسه مجمع مبنی بر ادامه فعالیت با کمتر از حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/11/30
فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 17/11/1395 1395/11/17
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه (حد نصاب ترکیب دارائیها) 1395/10/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق افق روشن 1395/02/22