صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 دی ماه 1398 1398/11/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر 1398 1398/10/21
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ‌ماهه منتهی به 30آذر98 1398/10/18
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/06
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور 1398(حسابرسی شده) 1398/08/27
صورت های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31شهریور 1398(حسابرسی شده) 1398/08/27
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 مهرماه 1398 1398/08/08
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش ‌ماهه منتهی به 31شهریور98(حسابرسی نشده) 1398/07/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/07/03
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31مرداد 1398 1398/06/09
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 97(حسابرسی شده)(اصلاحی) 1398/05/12
صورتجلسه مجمع مورخ1398/04/02 ممهور سازمان مبنی بر تصویب صورتهای مالی 1397/12/29 1398/05/06
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31تیر 1398 1398/05/05
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/29
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به 31خرداد98 1398/04/29
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 خرداد 1398 1398/04/03
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی شده) 1398/03/19
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397(حسابرسی شده) 1398/03/19
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 اردیبهشت 1398 1398/03/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31 فروردین 1398 1398/02/10
گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 1398/02/04
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 1398/02/04
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 29 اسفند 1397 1398/01/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30بهمن 1397 1397/12/07
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30دی 1397 1397/11/10
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به 30آذر97 1397/10/26
گزارش عملکرد صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه‌ماهه منتهی به 30آذر97 1397/10/26
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30آذر1397 1397/10/08
گزارش عملکرد صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور1397(حسابرسی شده) 1397/09/14
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور1397(حسابرسی شده) 1397/09/14
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30آبان1397 1397/09/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30مهر1397 1397/08/09
گزارش عملکرد صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور97 1397/07/28
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به 31شهریور97 1397/07/28
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31شهریور1397 1397/07/08
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31مرداد 1397 1397/06/10
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31تیر1397 1397/05/09
گزارش عملکرد صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به 31خرداد97 1397/04/27
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی سه‌ماهه منتهی به 31خرداد97 1397/04/27
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31خرداد1397 1397/04/04
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29اسفند96(حسابرسی شده) 1397/03/30
گزارش عملکرد صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای سال مالی منتهی به 29اسفند96(حسابرسی شده) 1397/03/30
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31اردیبهشت1397 1397/03/09
صورت وضعیت پورتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 31فروردین1397 1397/02/10
صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی دوازده‌ماهه منتهی به 29اسفند1396 1397/02/05
گزارش عملکردصندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی دوازده‌ماهه منتهی به 29اسفند1396 1397/02/05
گزارش ماهیانه صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 بهمن 96 1397/01/15
گزارش ماهیانه صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 29 اسفند96 1397/01/15
گزارش ماهیانه صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه منتهی به 30 دی 96 1396/11/08
صورت‌های مالی مياندوره‌ای صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورميانه دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
گزارش عملکرد صندوق افق روشن کارگزاری بانک خاورمیانه برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر 96 1396/10/27
صورت وضعیت پرتفو برای ماه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/13
گزارشات صورت مالی حسابرس منتهی به 31-06-96 1396/09/29
گزارش عملکرد صندوق منتهی به 1396/06/31(حسابرسی نشده) 1396/07/30
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 31/شهریور ماه/1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/26
گزارش عملکرد منتهی به 1396/03/31 1396/05/01
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 1396/05/01
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 30/12/1395 1396/03/06
گزارش عملکرد یکساله حسابرسی شده منتهی به 30 اسفند 1395 1396/03/06
گزارش عملکرد منتهی به 30 اسفند 1395 1396/02/04
صورت مالی پایان دوره پنج ماه و پنج روزه منتهی به 30اسفندماه 1395(حسابرسی نشده) 1396/02/04
گزارش عملکرد منتهی به 1395/09/30 1395/11/04
صورت مالی میاندوره ایی منتهی به 30آذرماه 1395- حسابرسی نشده 1395/10/29