مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/08 با موضوع چگونگی انتشار الکترونیکی آگهیها و اطلاعیههای صندوقهای سرمایه گذاری 1398/10/08
صورتجلسه مجمع1398/08/11 تصویب ابلاغیه 12020087, تصویب ابلاغیه 12020143 1398/09/05
آگهي تغييرات صندوق مبنی بر تمدید مهلت فعالیت صندوق تا99/05/15 1398/08/21
مجوز سازمان بورس در خصوص تمدید فعالیت صندوق 1398/08/14
صورتجلسه مجمع تمدید مهلت فعالیت صندوق 1398/08/14
اسامی حاضرین در مجمع 1398/08/11 1398/08/11
اسامی حاضرین در مجمع 1398/07/28 1398/07/28
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1397/12/29 1398/07/20
صورتجلسه مجمع مورخ 98/06/24 ممهور سازمان در خصوص افزایش هزینه نرم افزار صندوق 1398/07/16
اسامی حاضرین در مجمع 1398/06/24 1398/06/24
صورتجلسه مورخ 1398/04/02 ممهور سازمان بور در خصوص افزایش هزینه حسابرس صندوق 1398/05/06
صورتجلسه مورخ 1398/04/16ممهور سازمان بورس مبنی بر حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق با رعایت قوانین و مقررات 1398/05/06
اسامی حاضرین در مجمع 16-04-98 1398/04/17
اسامی حاضرین در مجمع98/04/16 صندوق 1398/04/16
اسامی حاضرین در مجمع1398/04/02 1398/04/02
صورتجلسه مجمع تصویب صورتهای مالی 1396/12/29 1397/05/09
اسامی حاضرین در مجمع 1397/04/11 1397/04/11
صورتجلسه ممهور مجمع مورخ 96/05/28 درخصوص تغییر هزینه های نرم افزار افق روشن 1396/06/14
فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396/05/28 1396/05/28
تائیدیه سازمان درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 30اسفند1395 1396/04/25
صورتجلسه مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به 30اسفند1395 1396/04/03
فهرست اسامی حاضرین در مجمع تصویب صورت های مالی منتهی به 30اسفند 1395 1396/03/30
برگزاری مجمع مورخ 1396/03/13 در خصوص هزینه های صندوق 1396/03/13
تاییدیه صورتجلسه مجمع مورخ 17/11/1395 توسط سازمان بورس 1395/11/30
صورتجلسه مجمع مبنی بر ادامه فعالیت با کمتر از حداقل واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1395/11/30
فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 17/11/1395 1395/11/17
صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه (حد نصاب ترکیب دارائیها) 1395/10/08
صورتجلسه مجمع موسس صندوق افق روشن 1395/02/22