بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به همراه توضیحات