ارکان صندوق

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به همراه توضیحات

متولی صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه

حسابرس صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری افق روشن بانک خاورمیانه