دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاری بانك خاورميانه (سهامی خاص) 1,000 %50.00
2 بانك خاورميانه (سهامی عام) 1,000 %50.00