ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران-خیابان آفریقا-خیابان دستگردی-بین آفریقا و ولیعصر-پلاک277 طبقه اول تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزي - تهران 1 تهران-خیابان آفریقا-خیابان دستگردی-بین آفریقا و ولیعصر-پلاک277 طبقه اول 86083708