جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 945,436 94.48 3,184,324 96.97 3,072,783 98.62 2,995,269 99.02
اوراق مشارکت 4,877 0.49 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 28,147 2.81 36,726 1.12 15,369 0.49 3,074 0.1
وجه نقد 64 0.01 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 22,096 2.21 62,564 1.91 27,656 0.89 26,503 0.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 226,766 22.66 763,785 23.26 743,042 23.85 717,240 23.71