بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,797 79.56 168,479 89 190,563 84.46 186,845 80.73
اوراق مشارکت 7,380 12.82 9,919 5.24 21,273 9.43 20,432 8.83
سپرده بانکی 5,033 8.74 4,126 2.18 3,780 1.68 15,188 6.56
وجه نقد 38 0.07 50 0.03 49 0.02 50 0.02
سایر دارایی ها -,688 -1.19 6,739 3.56 9,962 4.42 8,925 3.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,827 32.71 49,796 26.3 52,299 23.18 49,010 21.18