جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 88,927 85.83 445,193 93.11 607,076 98.34 680,512 97.58
اوراق مشارکت 6,447 6.22 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,409 7.15 23,644 4.94 6,463 1.05 13,707 1.97
وجه نقد 40 0.04 50 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 782 0.75 9,270 1.94 3,731 0.6 3,131 0.45
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 29,165 28.15 114,466 23.94 146,225 23.69 167,000 23.95