بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 55,080 81.18 223,996 86.76 260,500 86.04 285,194 90.84
اوراق مشارکت 7,140 10.52 10,143 3.93 813 0.27 825 0.26
سپرده بانکی 5,781 8.52 14,088 5.46 30,810 10.18 20,428 6.51
وجه نقد 38 0.06 50 0.02 50 0.02 50 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,190 -0.28 9,894 3.83 10,604 3.5 7,444 2.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,881 30.78 58,967 22.84 69,906 23.09 78,529 25.01