جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,004,976 94.72 2,807,795 97.65 2,508,459 96.06 2,417,698 95.48
اوراق مشارکت 4,709 0.44 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 28,463 2.68 29,867 1.04 61,384 2.35 79,392 3.14
وجه نقد 63 0.01 50 0 50 0 50 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 22,799 2.15 37,652 1.31 41,344 1.58 34,962 1.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 243,516 22.95 723,513 25.16 718,718 27.52 724,492 28.61